Třináct Kruhů Pekla – Prolínání temnoty a trestu

Peklo, v mnoha kulturách a náboženstvích vnímáno jako místo trestu pro hříšníky, zaujímá v lidské představivosti zvláštní místo. V díle Dante Alighieriho „Božská komedie“ je popisováno Peklo jako místo, kde jsou hříšníci odsouzeni k různým formám utrpení. Pekelná říše je rozdělena do třinácti kruhů, přičemž každý kruh nese své specifické kletby a tresty pro různé druhy hříchů. Připojme se k Dante Alighierimu a prozkoumejme tyto kruhy podrobněji.

 1. První kruh: Limbo
  Limbo je obýváno těmi, kteří zemřeli bez křtu, ačkoli nezavinili žádné vlastní hříchy. Jsou zde odsouzeni zůstat mimo Boží přítomnost, avšak jejich trest je mnohem mírnější než u ostatních kruhů.
 2. Druhý kruh: Chtíč
  Druhý kruh je domovem hříšníků, kteří podlehli svým hmotným chtíčům. Zde jsou neustále vánice, symbolizující jejich vnitřní nepokoj spojený s neukojenými touhami.
 3. Třetí kruh: Hloupost
  Hříšníci, kteří padli za oběť své vlastní hlouposti a neuváženosti, jsou zde uvězněni. Prochází nepříjemným deštěm a bouří, která symbolizuje jejich chaotické myšlení.
 4. Čtvrtý kruh: Lakota
  V čtvrtém kruhu trpí hříšníci, kteří propadli své lakotě a chamtivosti. Jsou zde trestáni v peřejích a řece proměněné v kalnou bahenní řeku, aby mohli pochopit zmar, který svým sobectvím způsobili.
 5. Pátý kruh: Hněv
  Hněviví hříšníci jsou uvězněni v pátém kruhu, kde jsou stále zmítáni v bouřlivém větru a dešti, symbolizujícím jejich vnitřní rozhořčení a zuřivost.
 6. Šestý kruh: Kacířství
  Kruh kacířství je určen pro ty, kdo popírali víru nebo náboženskou pravdu. Jsou uvězněni v hrozných hrobech v ohni.
 7. Sedmý kruh: Násilí
  Hříšníci, kteří spáchali násilí vůči druhým, jsou rozděleni do tří oblastí. V první části jsou pohřbeni ve spalujícím písku, v druhé jsou ponořeni do krve, a ve třetí jsou stále v boji s ostatními.
 8. Osmý kruh: Podvod
  Hříšníci obvinění z podvodu jsou trestáni v osmém kruhu. Jsou zde v rozeklaných horách a trpí neustálým zápachem a temnotou.
 9. Devátý kruh: Zrada
  Zrada je nejhlubší kruh Pekla. Je rozdělen do čtyř oblastí, kde jsou trestáni ti, kteří zradili rodinu, vlast, hostinu nebo přítele. Hříšníci jsou zde trpce zmraženi v ledu, symbolizujícím jejich ledovou věrnost.
 10. až 13. kruh: Satan a Ztracení
  V posledních čtyřech kruzích jsou umístěni hříšníci, kteří se provinili vůči Bohu. Desátý kruh je domovem ďábla a zlých duchů. Kruhy jedenáctý až třináctý jsou rezervovány pro největší hříšníky, kteří jsou zde napojeni na Satana a ztraceni ve věčné temnotě.

Danteova vize třinácti kruhů Pekla nám poskytuje náhled na bolestivé a do detailu promyšlené tresty pro různé druhy hříchů. I když je tato představa spjata s jeho vlastní vírou a kulturou, stále poskytuje fascinující reflexi nad etikou, morálkou a spravedlností.

Co je PEKLO

Peklo je koncept, který se vyskytuje v mnoha náboženstvích a kulturách a má různé významy a interpretace. Základní myšlenkou pekla je, že se jedná o místo či stav, kde jsou lidé či bytosti potrestáni za své hříchy, nedobré činy nebo nevěru vůči náboženským nebo morálním zásadám. Peklo bývá často spojováno s božským trestem za neřesti a nespravedlnost.

Následující jsou některé z nejznámějších představ pekla:

Křesťanské peklo: V křesťanství je peklo často chápáno jako místo, kam jdou ti, kteří nevěří v Boha nebo žili hříšným životem. Tradičně se popisuje jako místo nesnesitelného utrpení a oddělení od Boha. Tato víra je založena na biblických textech, zejména v Novém zákoně.

Islámské peklo: V islámu je peklo známé jako „Džahannam“ a je to místo trestu pro ty, kteří odmítají víru v Boha nebo páchají zlé činy. Islámské peklo je také popsáno jako místo nesnesitelného utrpení a mučení.

Buddhistické peklo: V buddhismu se peklo nazývá „narakas“ a jsou to místa, kde jsou duše potrestány za své karmické chyby. Pekla v buddhismu jsou různých druhů a úrovní utrpení.

Mytologie a folklor: V různých kulturách existují různé představy o peklech. Například v řecké mytologii existovala Tartaros, což bylo místo trestu pro titány a zločince. V hinduismu existují různá pekla v závislosti na karmických zásluhách a hříších.

Je důležité poznamenat, že víra v peklo se liší mezi různými náboženstvími a také mezi jednotlivými věřícími. Někteří to mohou chápat doslovně jako existující místo, zatímco jiní mohou považovat peklo za symbolický koncept, který vyjadřuje morální a etické důsledky jednání.

Peklo je často vnímáno jako protiklad ráje, což je místo odměny za spravedlivý život. Zatímco ráj slibuje blaženost, štěstí a spojení s Bohem, peklo zahrnuje utrpení, bolest a oddělení od božské přítomnosti.

Existují také různé interpretace toho, co přesně hřích nebo zlé činy znamenají a jaké druhy trestu v pekle mohou být. Tyto interpretace se mohou lišit v závislosti na náboženství, teologickém směru a individuální víře.

S postupem času se však v některých náboženstvích objevily i pokusy o reinterpretaci pekla. Někteří teologové a věřící se snaží chápat peklo spíše jako stav oddělení od Boha a ne tak doslovné místo mučení. Tato novější pojetí se snaží zdůraznit boží milosrdenství a možnost obrácení a odpuštění.

Je také třeba poznamenat, že v moderní době se mnoho lidí odvrací od doslovné víry v peklo a ráj a spíše se zaměřují na etické žití a lidské hodnoty. Některé náboženské a filozofické směry se snaží přejít od strachu z trestu či slibů odměny a zdůrazňují význam soucitného a etického jednání zde a teď.

Celkově lze říci, že peklo je komplexní koncept, který reflektuje víru v božský trest za hříšné činy. Jeho význam a interpretace se však liší v rámci různých náboženství, kultur a osobních přesvědčení.

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory