Havlíčkův Brod history foto: Část 1

Havlíčkův Brod je přitažlivé, starobylé město, jehož historie sahá až k počátku 13. století. Najdeme je již po 700 let na řece Sázavě v oblasti obdařené mnohými přírodními krásami Českomoravské vrchoviny. Původní osada při stříbrných dolech se stala městem s královskými výsadami a vlastním horním zákoníkem. Město založil mocný šlechtický rod Lichtenburkové zřejmě někdy mezi lety 1251 a 1258, jak dokládá zmínka v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1256. Prvním vlastníkem města byl mocný feudál Smil z Lichtenburka, lokátorem, tj. zakladatelem města pak jeho příbuzný , královský mincmistr Eberhard. Uspořádání městské správy a místní horní zákoník byl vydán tzv. Brodským privilegiem z roku 1278, které městu udělili synové Smila z Lichtenburka.

Rozvoj horního podnikání a s ním také bouřlivý rozvoj města však trval pouhých několik desetiletí. V roce 1319 získává město nejvyšší maršálek Království českého Jindřich z Lipé. Ve druhé polovině 14. století dochází k rychlému střídání majitelů císař Karel IV, Boček z Poděbrad, Vítek z Landštejna a nakonec Čeněk z Vartenberka,

V roce 1422 byl Německý Brod napaden a dobyt husity a veškeré mužské obyvatelstvo pobito.

V roce 1436 koupil panství lipnické Mikuláš Trčka z Lípy a ve vlastnictví tohoto rodu byli obyvatelé Brodu až do roku 1561, kdy se jejich majiteli stali pánové z Thurnu.

V 16. století dochází k novému rozkvětu města. Došlo k posílení hradebních zdí, ve městě působí též významná českobratrská škola. Brodským měšťanům se konečně podařilo domoci se významných městských privilegií. V roce 1565 získali potvrzení práv a svobod, jako měla královská města a roku 1566 právo užívat nový městský znak.

Vrcholný rozvoj Brodu byl bohužel přerván třicetiletou válkou. Brod byl několikrát obsazen vojsky obou stran a vydrancován Švédy, Stejně tak město těžce zasáhly morové epidemie v letech 1624 a 1649 i patent vydaný císařem Ferdinandem II. přikazující nekatolickému obyvatelstvu přestup na katolickou víru. V důsledku všech těchto událostí došlo k silnému úbytku obyvatel města a po válce najdeme takto v Brodě na 200 prázdných domů.

Jedním z mála světlých bodů tohoto období bylo povýšení Brodu na královské město v roce 1637, jež se promítlo i do městského znaku.

V následujícím období se Brod postupně vzpamatovával z utrpěných škod a stával se významným střediskem barokní kultury a vzdělanosti. Vyrostly zde nové kostely a v roce 1674 zde vznikl klášter bosých augustiniánů.V roce 1735 bylo ve městě založeno první latinské gymnázium v čáslavském kraji.

V roce 1850 se Německý Brod stal sídlem hejtmanství a dalších rakouských státních úřadů. V roce 1870 se s vybudováním železniční trati mezi Prahou a Vídní stal Německý Brod významným hospodářským centrem kraje. Začíná stavební a podnikatelská konjunktura, která vrcholí v době pře první světovou válkou.

Po vzniku republiky zaznamenává město mnoho změn. Vznikají nové obytné čtvrti, provádí se elektrifikace a plynofikace města.

Léta nacistické okupace znamenají smutnou kapitolu v životě města. Německý Brod je prohlášen za říšské město a dostává nacistickou správu.

Již 5. května 1945, po obdržení zpráv o vypuknutí Pražského povstání je svolán místní národní výbor, jenž město přejmenovává na Havlíčkův Brod na památku význačného vlastence, politika, novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského.

V roce 1960 se Havlíčkův Brod stává okresním městem. Rychle roste počet obyvatel a staví se nové čtvrti (např. sídliště Pražská, Žižkov, Výšina). Nyní si lze však pouze klást otázku, nakolik socialistická architektura spolu s necitlivými zásahy do původní zástavby poškodily původní historický charakter města. I přesto zůstává Havlíčkův Brod malebným městem, jež bude vždy přitahovat milovníky historie i okolní krásné přírody.

 

You may also like...

Translate »
Sdílej HBhistory